Terapi

NB. Jeg optager aktuelt ikke flere klienter til terapi

 

 

 

 

 

Jeg anvender nedenstående terapiformer og vælger interventionen udfra klientens behov.

 

Neuroaffektiv psykoterapi (NAP)

Neuroaffektiv udviklingspsykologi er en brobygning mellem den nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi.

Neuroaffektiv psykoterapi omsætter dette til det psykoterapeutiske arbejde, og præsenterer hvordan man kan skabe personlighedsmæssige udviklingsprocesser i både det udviklede nervesystem(voksne) – og i det nervesystem, som er under opbygning(børn).

 

NAP er ikke en ny behandlingsmetode, men snarere et landkort, der kan vise vej i forhold til mange forskellige psykoterapeutiske metoder: Hvilken metode er anvendelig til hvem, til hvad og hvornår?

 

Udgangspunktet i den neuroaffektive psykoterapi er at tænke og praktisere psykoterapi, der tager afsæt i en kompleks forståelse af personligheds udvikling, som en gensidig proces mellem neurobiologi og relationel regulering.

 

 

Mentaliseringsbaseret terapi

Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande. Mentalisering er at tænke og føle klart. Vi mentaliserer alle, når vi interagerer med hinanden, men vi er sjældent opmærksomme på, at vi gør det. - Vi er hele tiden opmærksomme på vore egne og andres mentale tilstande og tilpasser vores handlinger hertil. F.eks. små ændringer i den andens ansigtsudtryk eller måde at sige tingene på. At en stor del af vore interaktioner med hinanden forløber ved brug af automatisk mentalisering frigiver mental kapacitet til andre ting.

 

I mentaliseringsbaseret terapi arbejdes der med vigtige aspekter ved mentalisering som de opleves i hverdagen. Gennem en tryg relation udforskes de og kan bidrage til bedre kommunikation, forståelse for sig selv/andre, trivsel og varme i forholdet.

 

 

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv terapi er en struktureret, målrettet og korttidsorienteret terapiform, der tager udgangspunkt i klientens helt aktuelle problemstillinger og vanskeligheder.

 

Målet med terapien er dels at lære klienten - situation for situation - at håndtere det ubehag, der opstår og dels at lære klienten at blive bedre til at problemløse - og der igennem fremadrettet kunne handle mere frit og lystbetonet. Jeg søger fra første session at tillære klienten generelle metoder/værktøjer, der kan bruges i kommende problematiske situationer.

 

Jeg har anvendt kognitiv adfærdsterapi i forbindelse med stress, belastningsreaktioner, adfærdsproblematikker og depression.

 

Jeg har herunder erfaring og uddannelse i 3. generations kognitiv terapi som ACT og mindfullness. Her er fokus kort fortalt på at ændre klientens forhold til sine tanker, sansninger og oplevelser snarere end at ændre tankernes indhold.


 

ART

ART bygger på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper og er en patenteret behandlingsform, der kræver en separat uddannelse.

 

ART-programmet er en gruppebaseret og struktureret pædagogisk træningsmetode, der har vist sig at være et effektivt redskab i forebyggelse, reduktion og erstatning af aggressiv adfærd. Ligeledes anvendes ART mange steder i verden, bla. i retspsykiatrien i arbejdet med dømte voksne.

 

Hensigten med træningen er, at deltagerne får flere sociale kompetencer. ART er et multimodalt program. Dette betyder, at der arbejdes på flere fronter samtidigt. Deltagerne får en øget bevidsthed samt kompetencer til at vurdere situationer, tænke mere modent, regulere følelser og fysisk tilstand samt tilpasse adfærden, så den bliver mere selvunderstøttende i situationen. Programmets tre hovedkomponenter er:

 

1. Social færdighedstræning

2. Træning i moralsk ræsonnement

3. Træning i håndtering af vrede


 

Psykoedukation

Psykoedukation har til sigte at give forståelse for og indsigt i kropslige oplevelser, følelser, tanker og adfærd samt årsagerne til disse. Psykoedukation kan efter behov involvere individ, familie og netværk.

 

 

Krisepsykologisk intervention individuelt og i grupper

Jeg har fungeret som krisepsykolog ved større og mindre ulykker. Her har jeg lavet individuel psykoedukation, terapi, defusion og debriefing i grupper.

Jeg har anvendt somatic trauma therapy, neuroaffektive, mentaliseringsbaserede og kognitiv adfærdsterapeutiske metoder; alt efter klientens behov og præferencer.

TERAPI

 

Jeg anvender adskillige terapiformer og vælger interventionen udfra klientens behov.